STRATEGIA PODATKOWA

INFORMACJA O REALIZOWANEJ STRATEGII PODATKOWEJ

Art. 27c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowego od osób prawnych

(Dz. U. 2021 poz. 1800, z późniejszymi zm.).

KOME POLSKA SP.  Z O.O.

Informacja za rok podatkowy trwający od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

 

 1. Wprowadzenie

Niniejsza strategia podatkowa opisuje podstawowe stanowisko spółki Kome Polska sp. z o.o. w zakresie podatków.

Pod względem strategicznym priorytetem przedsiębiorstwa jest jego trwały wzrost gospodarczy. Przedsiębiorcze myślenie i samodzielne działanie pracowników, a także elastyczność oraz gotowość podejmowania nadchodzących wyzwań są podstawowymi elementami działania spółki Kome Polska i zapewniają zrównoważony rozwój oraz postrzeganie spółki jako innowacyjnej, wydajnej i niezawodnej firmy budowlanej.

Elementy tej strategii zostały opracowane w formie podstawowych prawnych i etycznych zasad postępowania. Przestrzeganie prawa w zakresie podatków i postrzeganie płacenia ich jako obowiązku społecznego to podstawowe zasady wpisane w zasady postępowania spółki.

 

 1. Cel sporządzenia informacji o realizacji strategii podatkowej

Celem sporządzenia przez Kome Polska spółka z o.o. informacji o realizowanej strategii podatkowej jest spełnienie nałożonego na Spółkę obowiązku, zgodnie z którym podatnicy, których przychody w poprzednim roku przekroczyły równowartość 50 mln euro, a także działający w formie podatkowej grupy kapitałowej, niezależnie od osiąganych przez grupę przychodów, są obowiązani do sporządzania i podawania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy.

Informacja o realizowanej strategii podatkowej została sporządzona za rok podatkowy Spółki rozpoczynający się 1 stycznia 2022 r. i zakończony 31 grudnia 2022 r.

Spółka posiada strategię podatkową, wskazującą podejście Spółki do zarządzania funkcją podatkową, określającą formuły decyzyjne, cele oraz środki umożliwiające prawidłową i terminową realizację obowiązków podatkowych.

 

 1. Podstawa prawna informacji o realizacji strategii podatkowej

Informacja o realizowanej strategii podatkowej została przygotowana zgodnie z wymogami art. 27c Ustawy o CIT. Przepisy będące podstawą dla sporządzania poszczególnych elementów Informacji o realizowanej strategii podatkowej zostały wskazane w kolejnych punktach niniejszej informacji.

 

 1. Elementy informacji o realizacji strategii podatkowej

Podstawa prawna: art. 27c ust. 2 pkt 1 lit. a Ustawy o CIT: „informacje o stosowanych przez podatnika: a) procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie”.

Procesy podatkowe

Kome Polska sp. z o.o.  przestrzega przepisów prawa podatkowego, analizując przy tym implikacje podatkowe związane z prowadzoną przez Spółkę działalnością oraz poszczególnymi operacjami gospodarczymi, jak również zarządza zobowiązaniami podatkowymi w ramach prowadzonej działalności operacyjnej.

Składane deklaracje podatkowe, informacje podatkowe oraz rozliczenia podatkowe stanowią pełne odzwierciedlenie działalności gospodarczej Spółki na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Obowiązki podatkowe wypełniane są przez wyznaczonych do tego pracowników Spółki, którzy zapewniają zarówno prawidłowe wypełnianie tych obowiązków, jak i przekazywanie wiedzy wewnątrz Spółki (m.in. poprzez sprawowanie kontroli, wyznaczanie wytycznych lub organizowanie szkoleń w zakresie kwestii podatkowych).

Zarządzając wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego Kome Polska sp. z o.o. wykorzystuje wewnętrzne procesy oraz stosuje się do wewnętrznych instrukcji systemowych, jak również stosuje najlepsze praktyki.

Spółka realizuje procesy dotyczące zapłaty podatków, obejmujące:

 • zebranie źródeł, na podstawie których wyliczana zostaje podstawa opodatkowania,
 • obliczenie podstawy opodatkowania,
 • kalkulacja podatku,
 • zadeklarowanie zobowiązania podatkowego,
 • zapłata podatku.

Procedury dotyczące podatków

Spółka dokonując czynności rodzących skutki w sferze jej praw lub obowiązków podatkowych, zobowiązana jest dla ich zachowania i spełnienia przestrzegania określonych prawem reguł postępowania jak również dochowania należytej staranności w określonych obszarach działania. Spółka spełnia powyższe obowiązki poprzez stosowanie się do wewnętrznie przyjętych zasad związanych z kwestiami podatkowymi oraz wewnętrznych instrukcji systemowych.

W obszarach podatkowych, które nie zostały zagospodarowane dokumentami pisemnymi, Spółka dba o zapewnienie odpowiednich zasobów i procesów w celu spełnienia wymogów ustawowych oraz prawidłowego wykonania przepisów prawa podatkowego.

System zarządzania ryzykiem podatkowym i kontroli podatkowej

Spółka wykazuje niską skłonność do podejmowania ryzyka w obszarze podatków. Systemy i kontrole, a także zadania i zasoby zarządzania podatkami zostały opracowane w taki sposób, aby umożliwiały przestrzeganie przepisów i regulacji podatkowych.

Spółka na bieżąco identyfikuje potencjalne ryzyka podatkowe. Wszelkie wątpliwości dotyczące kwestii podatkowych rozstrzygane są z uwzględnieniem przepisów prawa podatkowego i zachowaniem przy tym należytej staranności – tak aby obowiązki podatkowe zostały wypełnione w sposób prawidłowy i rzetelny. Konsultacje dotyczące kwestii podatkowych odbywają się głównie w ramach Działu Księgowego.

Ryzyko podlega regularnej analizie i jest ograniczane przy użyciu odpowiednich środków. W tym celu kierownictwo działu podatkowego pozostaje w stałym kontakcie ze wszystkimi jednostkami biznesowymi Spółki.

Spółka, w celu ograniczenia lub eliminacji ryzyka podatkowego podejmuje także dodatkowe działania:

 • wykonuje nadzór stanowiskowy nad działalnością pracowników zgodnie z hierarchią służbową,
 • na bieżąco monitoruje zmiany w przepisach prawa podatkowego,
 • prowadzi bieżące szkolenia personelu.

 

 1. Dobrowolne formy współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej

Podstawa prawna: art. 27c ust. 2 pkt 1 lit. b Ustawy o CIT: „informacje o stosowanych przez podatnika: b) dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej”.

W przypadku kontaktów z organami KAS Spółka wykazuje się otwartością i chęcią współpracy, dostarczając terminowo wszystkie wyjaśnienia oraz wymagane informacje. Ewentualne nieumyślne omyłki w przekazywanych informacjach kierowanych do organów podatkowych są przez Spółkę identyfikowane najszybciej jak to możliwe oraz poddawane odpowiednim korektom.


 1. Realizacja obowiązków podatkowych, w tym informacji o schematach podatkowych

Podstawa prawna: art. 27c ust. 2 pkt 2 Ustawy o CIT: „informacje odnośnie do realizacji przez podatnika obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wraz z informacją o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych, o których mowa w art. 86a § 1 pkt 10 Ordynacji podatkowej, z podziałem na podatki, których dotyczą”.

Realizacja obowiązków podatkowych na terytorium RP

W Roku Podatkowym Spółka realizowała obowiązki podatkowe w odniesieniu m.in. do następujących podatków i opłat:

 • podatek dochodowy od osób prawnych,
 • podatek dochodowy od osób fizycznych,
 • podatek od towarów i usług,
 • podatek od nieruchomości,
 • podatek od czynności cywilno-prawnych.

Spółka reguluje zobowiązania podatkowe oraz składa niezbędne deklaracje podatkowe zgodnie z obowiązującymi przepisami w terminach ustawowych.

 

Informacje o schematach podatkowych, o których mowa w art. 86a § 1 pkt 10 Ordynacji podatkowej.

Spółka w swojej działalności nie zidentyfikowała w Roku Podatkowym żadnego schematu podatkowego. Tym samym nie wystąpił obowiązek jego przekazania do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

 

 1. Transakcje zawierane z podmiotami powiązanymi

Podstawa prawna: art. 27c ust. 2 pkt 3 lit. a Ustawy o CIT: „informacje o: a) transakcjach z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki, w tym podmiotami niebędącymi rezydentami podatkowymi Rzeczypospolitej Polskiej”.

Suma bilansowa Spółki na dzień 31 grudnia 2022 r. wyniosła 188 971 515,51 zł.

Tym samym, w informacji o realizowanej strategii podatkowej Spółka zobowiązana jest wykazać te transakcje z podmiotami powiązanymi.

Wartość transakcji z podmiotami powiązanymi określona została na podstawie art. 11k ust. 4 i 5 oraz art. 11l Ustawy o CIT.

Transakcje z podmiotami powiązanymi

W roku podatkowym Spółka nie zawierała z podmiotami powiązanymi transakcji kontrolowanych o charakterze jednorodnym, których wartość liczona odrębnie dla każdej z transakcji przekroczyła 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości.

 

Transakcje z podmiotami powiązanymi niebędącymi rezydentami podatkowymi RP

W Roku Podatkowym Spółka nie zawierała z podmiotami powiązanymi niebędącymi rezydentami podatkowymi Rzeczypospolitej Polskiej transakcji kontrolowanych o charakterze jednorodnym, których wartość liczona odrębnie dla każdej z transakcji przekroczyła 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości.

 

 1. Planowane lub podejmowane działania restrukturyzacyjne

Podstawa prawna: art. 27c ust. 2 pkt 3 lit. b Ustawy o CIT: „informacje o: b) planowanych lub podejmowanych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4”.

W Roku Podatkowym Spółka nie podejmowała działań restrukturyzacyjnych, jak również nie planuje podjęcia takich działań w przyszłości.

 

 1. Katalog złożonych wniosków

Podstawa prawna: art. 27c ust. 2 pkt 4 Ustawy o CIT: „informacje o złożonych przez podatnika wnioskach o wydanie: a) ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej, b) interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej, c) wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy o podatku od towarów i usług, d) wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 722 i 1747)”.

Wykaz złożonych w Roku Podatkowym wniosków, wraz z uwzględnieniem strony składającej wniosek oraz zakres wniosku został wskazany w poniższej tabeli.

 1. Rozliczenia podatkowe w rajach podatkowych

Podstawa prawna: art. 27c ust. 2 pkt 5 Ustawy o CIT: „informacje dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych podatnika na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 i na podstawie art. 23v ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej”.

W trakcie Roku Podatkowego, za który sporządzana jest informacja o realizowanej strategii podatkowej Spółka nie dokonywała rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową, wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 Ustawy o CIT i na podstawie art. 23v ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1426, ze zm.) oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej.