POLITYKA PRYWATNOŚCI

01. Jakich zagadnień dotyczy ten dokument?

Dokładamy wszelkich starań by chronić zbierane przez nas dane osobowe zgodnie z przepisami krajowymi oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L Nr 119/1) – zwane dalej „RODO”. Udostępniamy Państwu niniejszą Politykę prywatności, aby każda osoba, z którą chodzimy w relację wiedziała:

 • kto jest administratorem danych osobowych,
 • w jakim zakresie i w jakim celu dane są przetwarzane,
 • komu dane są udostępniane i w jaki sposób są chronione.

 

02. Jaki jest zakres polityki prywatności. Kogo dotyczy?

Świadcząc nasze usługi zbieramy i przetwarzamy informacje dotyczące w głównej mierze inwestorów (spółek). Jednakże w trakcie tego procesu przetwarzamy także dane, które mogą kwalifikować się do danych osobowych. Dotyczy to informacji o osobach fizycznych, takich jak pełnomocnicy, przedstawiciele handlowi, osoby wyznaczone do kontaktu czy przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą. Dodatkowo, przechowujemy dane kontaktowe osób fizycznych, z którymi jesteśmy w relacjach biznesowych. Polityka prywatności zawiera informacje dotyczące przetwarzania przez Kome Polska sp. z o.o. (dalej: Kome Polska, lub jako „my”) danych osobowych obecnych, byłych oraz potencjalnych:

 • kontrahentów,
 • osób reprezentujących naszych kontrahentów lub osób wyznaczonych do kontaktu przez naszego kontrahenta,
 • dostawców usług,
 • osób odwiedzających naszą stronę internetową,
 • kandydatów do pracy i współpracy,
 • osób odwiedzających nasze placówki i realizowane obiekty.

 

03. Jak skontaktować się z Administratorem?

Kome Polska przetwarza dane osobowe jako ich administrator, odbiorca danych lub podmiot przetwarzający. Siedziba spółki znajduje się przy ul. Modrej 90/108, 02-661 Warszawa, a nasze biuro projektowe znajduje się przy ul. Bukowińskiej 22b, 02-703 Warszawa. W sprawach związanych z ochroną danych mogą skontaktować się Państwo z nami pod adresem: dane.osobowe@kome-polska.pl.

 

04. W jaki sposób zbieramy dane osobowe?

Dane osobowe przetwarzane przez Kome Polska mogą pochodzić z różnych źródeł:

 • bezpośrednio od Państwa,
 • od Państwa pracodawców lub zleceniodawców,
 • od naszych kontrahentów i partnerów handlowych,
 • z publicznie dostępnych źródeł.

 

05. Jakie dane osobowe zbieramy i w jakim celu?

Zbieramy lub otrzymujemy wszystkie lub część następujących kategorii danych osobowych, w poniższych celach:

 • jeśli są Państwo naszymi kontrahentami, to w celu zawarcia lub realizacji umowy przetwarzamy dane takie jak: imię i nazwisko, nr tel., adres e-mail, nazwę firmy, NIP, Regon, funkcja/stanowisko. W umowach zamieszczamy dane w minimalnym zakresie, najczęściej są to dane dostępne publicznie pochodzące z rejestrów KRS oraz CEiDG. Dane przechowywane będą przez okres min. 5 lat od końca roku, w którym upłynął termin zapłaty podatku w związku z zawartą umową lub realizowaną usługą.
 • jeśli są Państwo przedstawicielami lub osobami wyznaczonymi do kontaktu przez naszego kontrahenta, będziemy korzystać z Państwa danych wyłącznie w zakresie udostępnionym nam przez kontrahentów, czyli imię i nazwisko, funkcję/stanowisko, służbowy adres e-mail, służbowy nr telefonu.
 • jeśli dostarczają nam Państwo usługi, na podstawie zawartej umowy przetwarzamy dane takie jak: imię i nazwisko, nr tel., adres e-mail, nazwę firmy, NIP, Regon, funkcja/stanowisko. W umowach zamieszczamy dane w minimalnym zakresie, najczęściej są to dane dostępne publicznie pochodzące z rejestrów KRS oraz CEiDG. Dane przechowywane będą przez okres min. 5 lat od końca roku, w którym upłynął termin zapłaty podatku w związku z zawartą umową lub realizowaną usługą.
 • jeśli kontaktują się z nami Państwo przez naszą stronę internetową, możemy przetwarzać informacje, które umożliwiają nam zapamiętanie Państwa preferencji w użytkowaniu witryny. Do zbierania tego typu danych wykorzystujemy pliki cookie (więcej informacji na ten temat znajdą Państwo w punkcie 10). Gdy za pomocą dostępnego na stronie formularza proszą nas Państwo o przesłanie oferty, będziemy potrzebować Państwa danych kontaktowych, czyli imienia i nazwiska, nazwy firmy, adresu e-mail.
 • jeśli są Państwo zainteresowani naszymi ofertami pracy lub współpracy, będziemy przetwarzać Państwa dane na podstawie i w zakresie określonym w art. 221 Kodeksu Pracy w celu wyłonienia odpowiedniej osoby na dane stanowisko i przeprowadzenia czynności związanych z zawarciem umowy lub zatrudnieniem. Państwa dane przechowywane będą do chwili zakończenia procesu rekrutacyjnego. W przypadku woli nawiązania współpracy w oparciu o umowę cywilnoprawną podanie przez Państwa danych jest dobrowolne.
 • w sytuacji, gdy przebywają Państwo na terenie naszej siedziby, biura, biura projektowego czy realizowanego obiektu, możemy utrwalać Państwa wizerunek w celach związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa osób i mienia. Dane przechowywane będą nie dłużej niż przez okres 30 dni.

Przetwarzamy Państwa dane w minimalnym zakresie, który jest niezbędny do realizacji jednego lub większej liczby celów. Z danych potrzebnych do realizacji obowiązków prawnych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO) będziemy korzystać:

 • przez czas wykonania obowiązków,
 • przez czas, w którym przepisy prawa nakazują nam przechowywać dane (przepisy prawa mogą przewidywać różny okres przechowywania).

W naszym prawnie uzasadnionym interesie będziemy przetwarzać Państwa dane w przypadkach (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO):

 • prowadzenia korespondencji;
 • ustalania, obrony i dochodzenia roszczeń, co obejmuje m.in. sprzedaż naszych wierzytelności innemu podmiotowi – przez okres, po którym przedawnią się roszczenia;
 • promocji firmy oraz naszych usług – do czasu wyrażenia sprzeciwu;
 • tworzenia zestawień, analiz i statystyk – przez czas trwania umowy, a następnie nie dłużej niż przez okres, po którym przedawnią się roszczenia;
 • identyfikacji na realizowanych przez nas obiektach;
 • nawiązania współpracy biznesowej lub partnerskiej.
 • Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane na tej podstawie, jeżeli w określonych przypadkach Państwa interesy okażą się ważniejsze.

 

06. Gdzie są przetwarzane Państwa dane?

Dochowujemy staranności, aby zbieranie, otrzymywanie, używanie, udostępnianie lub inne operacje na Państwa danych osobowych odbywały się zgodnie z obowiązującym prawem, niniejszą polityką prywatności oraz naszymi wewnętrznymi politykami, zarządzeniami, procedurami i standardami. Kome Polska posiada rygorystyczne standardy w zakresie dostępu do danych i ich przetwarzania. Tylko grupa upoważnionych lub autoryzowanych pracowników będzie posiadać dostęp do Państwa danych z racji konieczności posiadania takiego dostępu. Z zasady nie przekazujemy Państwa danych osobowych komukolwiek poza Kome Polska. Możemy jednak udostępnić Państwa dane osobowe zaufanym stronom trzecim, które realizują dla nas funkcje biznesowe lub świadczą nam inne usługi (przykładowo – podmiotom, które pomagają nam świadczyć usługi detektywistyczne). Takie strony trzecie będą zobowiązane do odpowiedniej ochrony Państwa danych osobowych, na podstawie umów, które spełniają wymagania obowiązującego prawa w tym zakresie lub na podstawie właściwych ustaw. Państwa dane osobowe mogą być również przekazywane odpowiednim władzom publicznym gdy wynika to z przepisów prawa (np. by uniknąć przestępstwa lub oszustwa lub by spełnić polecenie sądu lub inny obowiązek prawny polskiego lub unijnego organu lub sądu).

 

07. Kim są odbiorcy Państwa danych?

Czasem możemy udostępniać Państwa dane innym podmiotom zewnętrznym, które wspierają nas w prowadzeniu naszej działalności. Mogą to być podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską, umożliwiające nam dokonywanie zdalnych operacji płatniczych, banki, organy państwowe lub inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa. Możemy także udostępnić Państwa dane naszym partnerom handlowym, którzy pomogą nam w realizacji określonej usługi.

 

08. Jak długo przetwarzamy Państwa dane?

Państwa dane osobowe będą przechowywane jedynie przez okres niezbędny do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa:

 • dane przetwarzane na podstawie podpisanej umowy lub w celu jej zawarcia – do momentu podpisania umowy, a po zakontraktowaniu przez okres wymagany przepisami prawa (5 lat licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą);
 • dane utrwalone za pomocą monitoringu w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia – przez okres maksymalnie 30 dni od momentu zarejestrowania wizerunku;
 • dane przetwarzane na podstawie udzielonej zgody – do momentu jej wycofania, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonywano przed jej cofnięciem.

Po spełnieniu celu, dla którego dane osobowe zostały zebrane mogą być one przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony został wyłącznie na podstawie odpowiednich przepisów prawa. Jednak niezależnie od powyższych okresów, Państwa dane mogą być przetwarzane przez nas dla celów ustalania dochodzenia, lub obrony przed roszczeniami cywilnoprawnymi w ramach prowadzonej działalności, a także obrony przed takimi roszczeniami – przez odpowiednie okresy przedawnienia takich roszczeń, tj. co do zasady nie krócej niż przez 6 lat od zajścia zdarzenia skutkującego powstaniem roszczenia.

 

09. Jak zabezpieczamy Państwa dane?

Kome Polska zobowiązuje się właściwie chronić Państwa dane osobowe zgodnie z przyjętymi wewnętrznymi politykami, zarządzeniami, procedurami i standardami tak, aby dane osobowe były chronione przed nieautoryzowanym użyciem lub dostępem, bezprawnymi modyfikacjami, utratą lub zniszczeniem. Państwa dane osobowe nie będą przechowywane dłużej, niż jest to konieczne dla celu, dla którego zostały zebrane, włączając w to konieczność zachowania zgodności z obowiązkami prawnymi oraz dla rozpatrywania sporów, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

10. Międzynarodowy transfer danych osobowych

Przetwarzamy Państwa dane osobowe lokalnie, na terytorium Polski. Państwa dane osobowe nie będą transferowane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w których prawo może nie zapewniać takiego samego poziomu ochrony danych osobowych.

 

11. Jakie mają Państwo prawa?

W dowolnym momencie masz prawo:

 • dostępu do danych osobowych i uzyskania ich kopii,

Na Państwa żądanie udzielimy informacji, czy przetwarzamy Państwa dane osobowe. Jesteśmy również zobowiązani, na oddzielne żądanie, udzielić bardziej szczegółowych informacji w zakresie: celów przetwarzania, kategorii danych osobowych, odbiorców danych lub ich kategorii, okresu przechowywania danych osobowych lub kryteriów jego ustalania, źródła pozyskania danych, o zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych i konsekwencjach takiego przetwarzania danych dla Państwa. W przypadku przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego poinformujemy Państwa również o stosowanych na potrzeby transferu zabezpieczeniach.

Na Państwa żądanie sporządzimy kopię danych osobowych. Zostanie ona Państwu udostępniona w popularnym formacie pliku informatycznego. Pierwsza kopia zostanie udostępniona bezpłatnie. Jednak za każdą kolejną możemy naliczyć opłatę w wysokości, którą określimy w oparciu o postanowienia RODO.

 • możliwość ich sprostowania, aktualizacji i zmiany,

Jeśli okaże się, że Państwa dane osobowe są niepoprawne usuniemy nieprawidłowości. Zrobimy to z własnej inicjatywy – bądź, jeśli zwrócą nam Państwo na to uwagę – na Państwa żądanie.

 • prawo do usunięcia danych,

Jeśli nie życzysz sobie przetwarzania danych osobowych i stwierdzimy brak innych podstaw prawnych, które umożliwiają nam przetwarzanie Państwa danych – usuniemy je z naszych baz danych. Należy jednak pamiętać, że usunięcie niektórych danych może uniemożliwić nam świadczenie usług dla Państwa – dotyczy to tych usług w związku z którymi konieczne jest przetwarzanie danych osobowych, które zostały udostępnione. Przykładowo, nie będziemy mogli odpowiedzieć na Państwa pytania, jeżeli zażądają Państwo usunięcia adresu e-mail. Mimo takowego żądania, w określonych będziemy jednak mogli przetwarzać niektóre dane osobowe na zasadach określonych w RODO.

 • ograniczenia ich przetwarzania,

W przypadkach przewidzianych przez RODO, na Państwa żądanie ograniczymy przetwarzanie Państwa danych osobowych. Najprościej rzecz ujmując, ograniczenie przetwarzania danych osobowych uniemożliwia ich wykorzystanie poza przechowywaniem. W takim przypadku jakiekolwiek inne działania na danych podlegających ograniczeniu przetwarzania, będą mogły być wykonywane jedynie za Państwa zgodą.

 • przenoszenia części danych do innych organizacji,

Na zasadach przewidzianych w RODO możesz zażądać przekazania danych osobowych zapisanych w standardowym formacie pliku nadającym się do odczytu maszynowego. Jeśli Państwa celem jest przekazanie ich innemu administratorowi, prześlemy plik zawierający Państwa dane osobowe bezpośrednio do niego.

 • niepodlegania profilowaniu i zautomatyzowanym decyzjom,

Wobec Państwa nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (bez udziału człowieka), a Państwa dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.

 • sprzeciwu względem pewnych rodzajów przetwarzania danych osobowych,

W niektórych przypadkach, nawet jeśli przetwarzamy dane osobowe zgodnie z prawem, bez Państwa zgody, możesz żądać od nas zaprzestania przetwarzania danych osobowych wnosząc sprzeciw. Będzie on uzasadniony, jeżeli wykażesz, że nasze zgodne z prawem działania mimo wszystko naruszają Państwa interesy, prawa lub wolności.

 • jak również w wypadku, gdy poprosiliśmy Państwa o zgodę – na wycofanie tej zgody w każdym czasie.

Raz udzielona zgoda na przetwarzanie informacji nie jest udzielana na zawsze. Jeżeli z jakichkolwiek względów się Państwo rozmyślą, mogą Państwo wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. W takiej sytuacji, jeżeli nie będziemy mieli odrębnej podstawy przetwarzania, zaprzestaniemy wykorzystywania danych osobowych w tym celu, w jakim została wyrażona zgoda. Należy jednak pamiętać, że wycofanie zgody może czasem spowodować brak dostarczenia Państwu interesujących treści lub informacji. Zgodę można wycofać w każdym momencie, przykładowo poprzez link znajdujący się w otrzymanym materiale marketingowym.

Wymienione powyżej prawa mogą być ograniczone w niektórych sytuacjach, np. kiedy możemy wykazać, że jesteśmy zobowiązani prawnie do przetwarzania Państwa danych. Jeśli pragną Państwo skorzystać z należnych praw, wszystko co należy zrobić to przesłać odpowiednią prośbę na adres dane.osobowe@kome-polska.pl. Mogą Państwo również skontaktować się z nami w przypadku jakichkolwiek pytań, uwag lub skarg w odniesieniu do niniejszej polityki prywatności. Jednakże, jeśli nadal mają Państwo jakiekolwiek wątpliwości lub uważają Państwo, że przez nasze działania związane z przetwarzaniem danych osobowych Państwa prawa zostały naruszone, mogą Państwo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

12. Pliki Cookies

Gdy odwiedzają Państwo naszą witrynę internetową, możemy gromadzić standardowe informacje dotyczące logowania oraz szczegóły wzorców zachowań na stronie. Pozwala nam to np. określić liczbę osób odwiedzających określone części (zakładki) strony. Informacje są gromadzone w sposób, który nie umożliwia identyfikacji konkretnych osób fizycznych. Nie podejmujemy żadnych działań w celu poznania danych osobowych naszych użytkowników. Nigdy nie używamy zebranych danych w celu powiązania ich z danymi osobowymi pochodzącymi z innych źródeł. Pozyskane informacje są wykorzystywane do sporządzania raportów i do wprowadzania zmian usprawniających działanie strony.

 

13. W jaki sposób dbamy o Politykę prywatności?

Niniejsza polityka prywatności wchodzi w życie 15.04.2019 r. Poddajemy politykę ciągłej aktualizacji i poinformujemy Państwa o jakichkolwiek zmianach poprzez opublikowanie zaktualizowanej polityki na naszej stronie.